doctormalay.com

Full Version: vip elite သမားများသာ line group ဝင်လို့ရတော့မယ်
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
vip elite သမားများသာ line group ဝင်လို့ရတော့မယ်

တစ်လတစ်ခါ ထုတ်နေရတာ တိုင်ပတ်တယ်
သုံးလတစ်ခါလောက်စစ်ရတာတော်သေးတယ်
လူများရင် စစ်ရတာ ခေါင်းမူးတယ်
vip elite သမားတွေပဲ line group ကိုဝင်လို့ရတော့မယ်
 အပြင်မှာ လျှောက်ဖွမှလည်းမ ပူရတော့ဘူးပေါ့