မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ MPT TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ရွယ္အပိုင္း ၁
#1
[Image: f4939b964775474.jpg] [Image: 138090964775514.jpg] [Image: b9bd22964775554.jpg] [Image: 3efade964775584.jpg] [Image: 064095964775644.jpg] [Image: 155b4d964775664.jpg] [Image: 23b1a3964775714.jpg] [Image: 39da77964775744.jpg] [Image: d71cfc964775804.jpg] [Image: 1fd97c964775824.jpg] [Image: 863db7964775864.jpg] [Image: fcc70a964775894.jpg] [Image: a8a52b964775974.jpg] [Image: 88f3a5964775994.jpg] [Image: e034b5964776034.jpg] [Image: 644f14964776104.jpg] [Image: 238506964776174.jpg] [Image: 0eb5bb964776244.jpg] [Image: 083e10964776324.jpg] [Image: d961cb964776364.jpg] [Image: 964274964776404.jpg] [Image: 89ccb9964776434.jpg] [Image: 0610cd964776474.jpg]

zzz (16).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/8f841a47e2e963e8/zzz_(16).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (13).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/42a92ff6fb44dcd1/zzz_(13).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (15).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4fea9dca601e7a0f/zzz_(15).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (4).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/445728156972ac6f/zzz_(4).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (12).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f028c8602940e025/zzz_(12).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (3).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/bc4fa83d68be21b1/zzz_(3).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (8).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e52897502f29c68c/zzz_(8).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (2).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/438e58e1c105123c/zzz_(2).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (6).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f42661607b73c889/zzz_(6).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (7).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/9299651e126dfdbe/zzz_(7).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (11).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/fa52730d7f066d6e/zzz_(11).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (10).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/7df321895a87db59/zzz_(10).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (14).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/7ff350b41406b0f9/zzz_(14).mp4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (9).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/b9551d180f13795f/zzz_(9).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (21).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/a17f223de1f958f9/zzz_(21).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (20).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/ec1cb8bc15031655/zzz_(20).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (5).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/d27edf6b4aa2c32a/zzz_(5).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (1).avi
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/abc0d6b1693fab01/zzz_(1).avi
[Image: green_tick_small.png]
zzz (17).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/13214191b43e035c/zzz_(17).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (22).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/a1a9da08a16905b7/zzz_(22).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (18).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f2ea6059acc50164/zzz_(18).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (19).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/72f9ed1410665d77/zzz_(19).MP4
[Image: green_tick_small.png]
zzz (1).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/0e4db5dd15eb8c64/zzz_(1).MP4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
[Image: ae1f65964923994.jpg] [Image: c0c659964924034.jpg] [Image: e90ddc964924074.jpg] [Image: 5d823f964924104.jpg] [Image: 414d91964924114.jpg] [Image: cdc15f964924154.jpg] [Image: 87691f964924194.jpg] [Image: 525f18964924234.jpg] [Image: 661bdf964924264.jpg] [Image: db191d964924294.jpg] [Image: b3532d964924324.jpg] [Image: acf0a0964924364.jpg] [Image: b275f9964924394.jpg] [Image: 3c4562964924424.jpg] [Image: 8bdbf9964924484.jpg] [Image: 4987fc964924514.jpg] [Image: 5bd247964924564.jpg] [Image: fa5f70964924594.jpg] [Image: 14fae4964924634.jpg] [Image: e3568f964924674.jpg] [Image: 407f81964924704.jpg] [Image: 3116f5964924754.jpg] [Image: 3af289964924764.jpg] [Image: 0bc41f964924784.jpg] [Image: 55cce6964924824.jpg] [Image: 4586af964924854.jpg] [Image: a7f679964924884.jpg] [Image: b3a850964924904.jpg] [Image: 0f8936964924934.jpg] [Image: 961ecd964924964.jpg] [Image: 35afaa964924994.jpg] [Image: 864fad964925024.jpg] [Image: 0b83d0964925054.jpg] [Image: 28874f964925084.jpg] [Image: c1a891964925134.jpg] [Image: a3796c964925174.jpg] [Image: a32ee9964925224.jpg] [Image: 35231c964925274.jpg] [Image: e1b0ba964925324.jpg] [Image: cfd284964925354.jpg] [Image: 9a974a964925394.jpg] [Image: 8c166e964925434.jpg] [Image: 6cd59c964925494.jpg] [Image: 9f0799964925574.jpg] [Image: eaad62964925614.jpg] [Image: 16761f964925654.jpg] [Image: dd2266964925694.jpg]

[Image: green_tick_small.png]
xc (53).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/139c9e0622528f1f/xc_(53).MP4
[Image: green_tick_small.png]
xc (59).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/b9fc83250d749d8d/xc_(59).MP4
[Image: green_tick_small.png]
xc (88).MP4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/aa517b7cfc2f7892/xc_(88).MP4
[Image: green_tick_small.png]
xc (71).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/71ee517675ec079c/xc_(71).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (70).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/6f15472cbe52e486/xc_(70).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (87).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/8970ec6e6f70d676/xc_(87).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (86).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e6623fca0cae75e8/xc_(86).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (84).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4e28e3a33ee76732/xc_(84).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (85).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/661d657b5485373f/xc_(85).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (83).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e407a488d1a86f55/xc_(83).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (82).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/1dffd523ce980629/xc_(82).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (80).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e14faf6396142210/xc_(80).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (81).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/54a498fb7812229d/xc_(81).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (79).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/fd8c5e8b0abfaafd/xc_(79).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (78).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/d1ec98006f108dc9/xc_(78).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (76).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/913f3f807af3c393/xc_(76).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (77).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/ccdf3df04c99b0c0/xc_(77).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (75).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4c2e7ee396e144cd/xc_(75).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (74).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/a56e6d1398e76d96/xc_(74).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (73).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/aa6175db285d8c3e/xc_(73).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (72).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4426596fccafda16/xc_(72).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (65).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/fa51a0567d31c4eb/xc_(65).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (64).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/0f6a23047b87db8a/xc_(64).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (63).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f70595ee6625f36c/xc_(63).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (62).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/260b6453d029198d/xc_(62).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (61).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/ddfe32634c75eeac/xc_(61).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (60).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/c4a41e4e74e62261/xc_(60).mp4

[Image: green_tick_small.png]
xc (56).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/777686e8ee32bf1d/xc_(56).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (57).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/57db5c3edf8fed81/xc_(57).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (58).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/be7e11f107770734/xc_(58).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (54).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/211294a686031b92/xc_(54).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (55).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/8f6d06da203f5da7/xc_(55).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (50).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4ab59439f24d5d62/xc_(50).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (51).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/42325f183f462262/xc_(51).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (52).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/31cdaae28a35b26f/xc_(52).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (47).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/726aafc85116000e/xc_(47).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (48).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/51bd0841f5904c9a/xc_(48).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (49).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/c6abfafcc49cb6a0/xc_(49).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (89).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f64f3d34872421f3/xc_(89).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (90).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/23c9715df2b30c8d/xc_(90).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (91).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/aa01fa21fd4f0a55/xc_(91).mp4
[Image: green_tick_small.png]
xc (92).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/2393a7256ba06e2e/xc_(92).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
down လို႔မရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္
Reply
#4
(09-04-2018, 11:34 PM)chit Wrote: down လို႔မရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္

ဘာဘေရာက္ဇာသုံးလဲေျပာပါ
ဘာဖုန္းအမ်ဳိးအစားလဲေျပာေပးပါဘရုိ
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#5
ၾကည့္မရပါ
Reply
#6
chroneပါ mi note3ပါ downမရဘူး
Reply
#7
တစ္​ျခားဘေရာပ္​ဇာကေကာဘရို
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#8
ဒီကားေတြက vip ခန္းထဲမွာ ရွိျပီးသားကုိ ဘာလုိ႔ vip သမားေတြက ဒီမွာ လာေဒါင္းေနၾကတာပါလိမ္႔
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#9
File is not publicly available.


ဒီစာတန္းေပၚေနတာမဟုတ္လားဘရိုတုိ႔
ေဆာရီးဗ်ာ private လုပ္ထားမိလုိ႔ပါ အခုေဒါင္းလုိ႔ရပါျပီ
ေနာက္ဆုိရင္ အဲ႔လုိစာတန္းေလးေတြပါ ထည္႔ေရးေပးပါ
အက္ဒမင္ေတြက အားရင္ အားသလုိ လုပ္ေပးေနၾကတာမုိ႔ သိပ္မညွိျဖစ္ၾကပါဘူး
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#10
ပုံ‌ပါတြဲၿပီးတင္‌‌ေစခ်င္‌ပါတယ္
Reply
#11
ဘယ္ပုံကုိေျပာတာလဲဘရုိ
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#12
ေဒါင္​းမရဘူး bro error: could not open file for reading. ဆိုတာျပေနပါတယ္​ Mi max used browser is UCbrowser.
Reply
#13
ရပါတယ္​
စမ္​ၿပီၿပီ
uc နဲ႔
ၾကည္​့လို႔လည္​းရပါတယ္​

screenshotျပပါ
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#14
Photo 
(09-08-2018, 02:44 AM)administrator Wrote: ရပါတယ္
စမ္ၿပီၿပီuc နဲ႔
ၾကည့္လို႔လည္းရပါတယ္

screenshotျပပါ

ပံုဘယ္လိုျပေပးရမလဲbro
Reply
#15
(09-09-2018, 04:23 PM)Xhoby Wrote:
(09-08-2018, 02:44 AM)administrator Wrote: ရပါတယ္
စမ္ၿပီၿပီuc နဲ႔
ၾကည့္လို႔လည္းရပါတယ္

screenshotျပပါ

ပံုဘယ္လိုျပေပးရမလဲbro

http://www.imagebam.com/
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#16
[Image: 3c7c0c973858544.jpg]


https://wesharetoyou.com/b0bfa18eb6330c3...issing.avi
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)