မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၂
#1
[Image: cd09051012100604.jpg] [Image: 7118141012100634.jpg] [Image: 639b8d1012100674.jpg] [Image: 7c47dc1012100704.jpg] [Image: aa82731012100714.jpg] [Image: 88acfd1012100724.jpg] [Image: 8c338f1012100744.jpg] [Image: 4050f61012100774.jpg] [Image: 534aeb1012100794.jpg] [Image: 16f8191012100804.jpg]


https://wesharetoyou.com/15c22fa6b05768b...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/a9d51828877d5be..._(new).mp4https://wesharetoyou.com/82fc6fb39e05118...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/6100df9ac6306ba...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/31c6ae54571fdba...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/46c1a548806c42a...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/69608ec0cd5d038..._(new).mp4


Attached Files
.mp4   drmalay (1)_(new).mp4 (Size: 10.94 MB / Downloads: 312)
.mp4   drmalay (2)_(new).mp4 (Size: 6.63 MB / Downloads: 131)
.mp4   drmalay (3)_(new).mp4 (Size: 10.68 MB / Downloads: 102)
.mp4   drmalay (4)_(new).mp4 (Size: 1.2 MB / Downloads: 111)
.mp4   drmalay (5)_(new).mp4 (Size: 4.53 MB / Downloads: 103)
.mp4   drmalay (6)_(new).mp4 (Size: 3.14 MB / Downloads: 84)
.mp4   drmalay (7)_(new).mp4 (Size: 38.85 MB / Downloads: 153)
.mp4   drmalay (8)_(new).mp4 (Size: 4.88 MB / Downloads: 87)
.mp4   drmalay (9)_(new).mp4 (Size: 9.52 MB / Downloads: 107)
.mp4   drmalay (10)_(new).mp4 (Size: 4.47 MB / Downloads: 102)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
https://wesharetoyou.com/cc353474fe3da82...7)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/bab9b19ed5baab3...ay_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/faa34b8c247283e...9)_(2).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
[Image: c8870d1016769284.jpg] [Image: efb02c1016769324.jpg] [Image: eb5a071016769374.jpg] [Image: 094d041016769414.jpg] [Image: 2c178a1016769454.jpg] [Image: d9a1801016769504.jpg] [Image: 2d05bf1016769564.jpg] [Image: ba4da51016769674.jpg] [Image: 39b0221016769694.jpg]  [Image: 15f4f81016769844.jpg] [Image: 3ef14d1016769884.jpg] [Image: e36de91016769964.jpg] [Image: 0393e31016770024.jpg] [Image: 2cc6911016770084.jpg] [Image: 83b66f1016770134.jpg] [Image: 2c40941016770194.jpg] [Image: 2996351016770224.jpg] [Image: 6351df1016770294.jpg] [Image: d8c30c1016770354.jpg] [Image: d87d511016770444.jpg]
[Image: green_tick_small.png]
drml (1) (2).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/ae36110f6e8e098...1)_(2).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (3).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e34da6f90baf2d3f/drml_(3).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (4).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/20cf02d3b4eb56ce/drml_(4).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (5).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/c19a835104499bb8/drml_(5).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (6).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/79ff64717765fc0f/drml_(6).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (7).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/b43ea0efaf60f112/drml_(7).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (9).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/318b2e0b5607154d/drml_(9).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (12).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/b92a0a4b948472e1/drml_(12).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (13).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4cb35b7914fb946c/drml_(13).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (14).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/455c5679a540a7fa/drml_(14).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (15) (2).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f2ff18b9092cec3...5)_(2).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (16).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/18332efce0505561/drml_(16).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (17).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/9cb78b316084a2bf/drml_(17).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (18).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4c67efbb43b4d7bf/drml_(18).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (19).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/d5774fc0b9deed8f/drml_(19).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (20).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/94c6ffbf94c48616/drml_(20).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (21).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/a020808108c87389/drml_(21).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (22).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/7ed42cb09f81eae4/drml_(22).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#4
drml(8)/drml(10) ma pr lr bu admin
Reply
#5
[Image: 8b8e831025459974.jpg] [Image: f277321025460004.jpg] [Image: c536bf1025460024.jpg] [Image: 43ad9f1025460034.jpg] [Image: c73e891025460074.jpg] [Image: 76dadf1025460084.jpg] [Image: 3a7a011025460114.jpg] [Image: ddc05c1025460134.jpg] [Image: b6042d1025460154.jpg] [Image: 6c52b71025460184.jpg] [Image: 7f73a21025460204.jpg] [Image: b371801025460234.jpg] [Image: 2228941025460254.jpg] [Image: b204d61025460284.jpg] [Image: d233d11025460314.jpg] [Image: da4cfa1025460324.jpg] [Image: 281dd91025460354.jpg] [Image: b642a61025460374.jpg] [Image: 51fd4f1025460394.jpg]


https://wesharetoyou.com/f90d727883acc5f...AY_(1).mp4
https://wesharetoyou.com/b8a7206a4474915...AY_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/0fcad5f5cf3d7da...AY_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/e5638d654f107bc...AY_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/f21dd1dcea9faa5...AY_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/1f600a72fb3b9ac...AY_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/aa1f4e280fa203e...AY_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/7c8c5ba55047f37...AY_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/444720da7e2b387...AY_(9).mp4
https://wesharetoyou.com/4f24d8297556927...Y_(10).mp4
https://wesharetoyou.com/52c09edd079c5be...Y_(11).mp4
https://wesharetoyou.com/55dd7c2cda7236f...Y_(12).mp4
https://wesharetoyou.com/0556a17846847a3...Y_(13).mp4
https://wesharetoyou.com/b607e8f245232b4...Y_(14).mp4
https://wesharetoyou.com/0e1da2bc7c674b2...Y_(15).mp4
https://wesharetoyou.com/c2a0b8ea63a703f...Y_(16).mp4
https://wesharetoyou.com/b53b3da9408078b...Y_(17).mp4
https://wesharetoyou.com/c052826d244df94...Y_(18).mp4
https://wesharetoyou.com/18a0f1386a7a75b...Y_(19).mp4
https://wesharetoyou.com/653fd73305f3c1d...Y_(20).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#6
[Image: 8877761037541584.jpg] [Image: 06efde1037541614.jpg] [Image: 1ed2c61037541634.jpg]

https://wesharetoyou.com/6a69c63f8ffb0e8...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/51fc14730d28b7a...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/3d9cd1917d1810b...w)_(5).mp4


Attached Files
.mp4   drml (1)_(new).mp4 (Size: 19.09 MB / Downloads: 111)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 6.18 MB / Downloads: 123)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 12.41 MB / Downloads: 101)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#7
[Image: 8ef1cd1043949814.jpg] [Image: 5622bf1043949844.jpg] [Image: e6c8a91043949864.jpg] [Image: a263bc1043949904.jpg] [Image: 4eb2141043949934.jpg] [Image: 4c17c41043949954.jpg] [Image: a5acf21043949994.jpg] [Image: 85f8441043950024.jpg] [Image: 74e9c81043950044.jpg] [Image: e546da1043950054.jpg] [Image: 58537e1043950064.jpg] [Image: 855fb31043950084.jpg] [Image: 6148d21043950094.jpg] [Image: 5b8b341043950124.jpg] [Image: 9efa481043950134.jpg] [Image: 1c60901043950154.jpg] [Image: 66115f1043950174.jpg] [Image: 6b5fa91043950184.jpg] [Image: 8faa141043950204.jpg]


https://wesharetoyou.com/f63b5ca84223028...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/642b0d091e3e5bf...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/105e6a3061da36f...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/a829f71bee6caf1...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/2ac8dabb39790a1...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/6a472fdb6267e49...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/ff51ef267605eda...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/768c9909f1eebb3...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/953422c92fb1576..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/952f7d1430c5e3b...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/021408acf0272e3...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/e1bcecb96d64546...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/58db42b51152808...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/c0eb54ddf81456d...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/175927a1c916099..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/bf66a2c71d56f39...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/6688cf7531f6052...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/8c2d3a6834a7815...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/9c2076a37300e1e...w)_(3).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#8
Cant not watch on this videos
Reply
#9
[Image: 890ac51052345374.jpg] [Image: d61df31052345424.jpg] [Image: 981d5c1052345474.jpg] [Image: 17ce981052345544.jpg] [Image: 2ea4a81052345574.jpg] [Image: 4c58341052345664.jpg] [Image: a6f2221052345754.jpg] [Image: a34fec1052345824.jpg]

https://wesharetoyou.com/db9e42ebec20d43...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/8043833674ba587...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/ad3ef5f2e27191b...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/66605a82858f632...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/f5e07a4a8899da6...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/d3ffa50a30d829f...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/85da57e7635baa3..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/63a12fd0b88c2ca..._(new).mp4


Attached Files
.mp4   drmalay (1)_(new).mp4 (Size: 5.27 MB / Downloads: 71)
.mp4   drmalay (2)_(new).mp4 (Size: 1.01 MB / Downloads: 71)
.mp4   drmalay (3)_(new).mp4 (Size: 12.49 MB / Downloads: 79)
.mp4   drmalay (4)_(new).mp4 (Size: 11.12 MB / Downloads: 79)
.mp4   drmalay (5)_(new).mp4 (Size: 6.58 MB / Downloads: 52)
.mp4   drmalay (6)_(new).mp4 (Size: 4.23 MB / Downloads: 81)
.mp4   drmalay (7)_(new).mp4 (Size: 10.19 MB / Downloads: 87)
.mp4   drmalay (8)_(new).mp4 (Size: 4.79 MB / Downloads: 79)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#10
[Image: c18d091057532514.jpg] [Image: 56c5271057532594.jpg] [Image: 1c36351057532664.jpg] [Image: 0cb6b11057532714.jpg] [Image: 81c18a1057532774.jpg] [Image: ac11251057532834.jpg] [Image: e2ba921057532874.jpg] [Image: 031a651057532934.jpg] [Image: cdbb731057532954.jpg] [Image: 9ae09e1057533024.jpg] [Image: c5591b1057533084.jpg] [Image: 7762d61057533124.jpg] [Image: 45fb0b1057533224.jpg]


https://wesharetoyou.com/882d20bf6bfc696...1)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/246f240ad9ba350...2)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/3667ddcb6e87c80...3)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/5eb0ac14459bb09...4)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/03bf00237a581d0...5)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/d2af5a29285fe28...6)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/9cf35736056cec7...7)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/dffcfc041a936bb...8)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/e882d461307fb0b...9)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/afe4bd5a2c3f71e...0)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/3eec6f006b05160...1)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/3099f0d5d374434...2)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/e3d85c9e81b6414...3)_(2).mp4


Attached Files
.mp4   doctormalay (1).mp4 (Size: 2.67 MB / Downloads: 42)
.mp4   doctormalay (2).mp4 (Size: 5.12 MB / Downloads: 59)
.mp4   doctormalay (3).mp4 (Size: 389.08 KB / Downloads: 66)
.mp4   doctormalay (4).mp4 (Size: 3.79 MB / Downloads: 42)
.mp4   doctormalay (5).mp4 (Size: 5.62 MB / Downloads: 60)
.mp4   doctormalay (6).mp4 (Size: 5.93 MB / Downloads: 76)
.mp4   doctormalay (7).mp4 (Size: 3.52 MB / Downloads: 63)
.mp4   doctormalay (8).mp4 (Size: 1.41 MB / Downloads: 58)
.mp4   doctormalay (9).mp4 (Size: 13.31 MB / Downloads: 79)
.mp4   doctormalay (10).mp4 (Size: 7.55 MB / Downloads: 46)
.mp4   doctormalay (11).mp4 (Size: 9.83 MB / Downloads: 79)
.mp4   doctormalay (12).mp4 (Size: 7.49 MB / Downloads: 52)
.mp4   doctormalay (13).mp4 (Size: 5.25 MB / Downloads: 58)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#11
[Image: 08cea61074212614.jpg] [Image: 5416ce1074212654.jpg] [Image: 2926ac1074212694.jpg] [Image: f610471074212764.jpg] [Image: b9fbcf1074212804.jpg] [Image: a765021074212834.jpg] [Image: 9808f81074212864.jpg] [Image: 97d87b1074212904.jpg] [Image: c599ce1074212934.jpg] [Image: 0ef9451074212964.jpg] [Image: 8356fe1074212984.jpg] [Image: 36c4211074213014.jpg] [Image: e7b88c1074213044.jpg] [Image: 58c6851074213074.jpg] [Image: 2734f21074213104.jpg] [Image: dead9c1074213134.jpg] [Image: 57d4121074213144.jpg] [Image: 3e23171074213174.jpg] [Image: 768a0f1074213214.jpg] [Image: 00d6bf1074213244.jpg] [Image: 931bb91074213274.jpg] [Image: 2f892a1074213304.jpg] [Image: b239e51074213334.jpg] [Image: 0ecb461074213364.jpg] [Image: 41a9281074213384.jpg] [Image: f2c7151074213424.jpg] [Image: 0028581074213444.jpg] [Image: e9c14b1074213494.jpg] [Image: 6141d21074213524.jpg] [Image: f174211074213544.jpg] [Image: 09cdb31074213564.jpg] [Image: d7d5131074213594.jpg] [Image: 5550b81074213604.jpg] [Image: 3451491074213614.jpg] [Image: cd9cb11074213624.jpg] [Image: 3d81a91074213634.jpg] [Image: 2289bc1074213644.jpg] [Image: 189d5b1074213664.jpg] [Image: c998681074213674.jpg] [Image: 7cd21e1074213684.jpg] [Image: 1ecec11074213714.jpg] [Image: c6f6cd1074213744.jpg] [Image: 06efe51074213754.jpg]


https://wesharetoyou.com/220cc02251c05c2...6)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/a4011232206cf9d..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/023c3c185467147..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/3aae9681705f759..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/553c80d39d89ef9..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/5ad60b28de89c6e..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/1a120bcfa92fbf8..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/ca93bc1ea273f28..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/ee39f56da4db34f..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/54bec00f9479f84..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/eabc3037731f93d..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/c1972aa89602437..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/d934fbdb0a64d6e..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/f3133fb5b95a7ed..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/737c705646bf789..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/2a4e1b72b19b296..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/5d640576c0fbe8a..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/67393702e72904d..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/11812d5f76ac00f..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/3e184da5eae2777..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/dddbb9a6b12e98f..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/370d21283dc7593..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/ef89f25d0c9a8c9..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/815ec77c1dcdcf0..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/81d6a85a0f5f1f1..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/2323019a55fe98a..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/11552086d413773..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/eb2dadba2738994..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/92df2af15d22b31..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/5bafee0c3d99b8a..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/813d091a7f4654e..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/018d396c8d296a9..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/a3f4a13223ba0f6..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/c8c7307f4a73694..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/6924fce520456c3..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/952ddf70bf249d3..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/917483fbf22e938..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/39297d02465be02..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/ed85b7ec405ada9..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/4b9d45d39be671e..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/45aa4365950486e..._(new).mp4


Attached Files
.mp4   Doctormalay (1)_(new).mp4 (Size: 4.52 MB / Downloads: 56)
.mp4   Doctormalay (2)_(new).mp4 (Size: 8.43 MB / Downloads: 48)
.mp4   Doctormalay (3)_(new).mp4 (Size: 9.97 MB / Downloads: 57)
.mp4   Doctormalay (4)_(new).mp4 (Size: 1.56 MB / Downloads: 45)
.mp4   Doctormalay (5)_(new).mp4 (Size: 1.64 MB / Downloads: 49)
.mp4   Doctormalay (6)_(new).mp4 (Size: 7.95 MB / Downloads: 59)
.mp4   Doctormalay (7)_(new).mp4 (Size: 14.11 MB / Downloads: 57)
.mp4   Doctormalay (8)_(new).mp4 (Size: 2.8 MB / Downloads: 44)
.mp4   Doctormalay (9)_(new).mp4 (Size: 2.85 MB / Downloads: 38)
.mp4   Doctormalay (10)_(new).mp4 (Size: 20.38 MB / Downloads: 79)
.mp4   Doctormalay (11)_(new).mp4 (Size: 5.18 MB / Downloads: 51)
.mp4   Doctormalay (12)_(new).mp4 (Size: 2.88 MB / Downloads: 45)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#12
ေဒါင္လို႔မရဘူး
Reply
#13
ေၾကျငာ​ေတြမၾကည္​့ခ်င္​လို႔ မ​ေစာင္​့ခ်င္​လို႔ VIP ၀ယ္​ထားတာပါ Admin ဘာ​ေၾကာင္​့ VIO လင္​့ကိုအကုန္​မတင္​​ေပးတာလဲ
Reply
#14
(12-28-2018, 11:27 PM)Maung Maung Toke Wrote: ေၾကျငာေတြမၾကည့္ခ်င္လို႔ မေစာင့္ခ်င္လို႔ VIP ၀ယ္ထားတာပါ Admin ဘာေၾကာင့္ VIO လင့္ကိုအကုန္မတင္ေပးတာလဲ

sorry bro.. just now we see.. now we update .. in next 20 minutes
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#15
updated sorry dudes.


Attached Files
.mp4   Doctormalay (13)_(new).mp4 (Size: 554.49 KB / Downloads: 25)
.mp4   Doctormalay (14)_(new).mp4 (Size: 1.58 MB / Downloads: 24)
.mp4   Doctormalay (16)_(new).mp4 (Size: 9.97 MB / Downloads: 19)
.mp4   Doctormalay (17)_(new).mp4 (Size: 15.11 MB / Downloads: 31)
.mp4   Doctormalay (18)_(new).mp4 (Size: 4.24 MB / Downloads: 28)
.mp4   Doctormalay (19)_(new).mp4 (Size: 503.11 KB / Downloads: 22)
.mp4   Doctormalay (20)_(new).mp4 (Size: 2.3 MB / Downloads: 19)
.mp4   Doctormalay (21)_(new).mp4 (Size: 2.88 MB / Downloads: 22)
.mp4   Doctormalay (22)_(new).mp4 (Size: 2 MB / Downloads: 21)
.mp4   Doctormalay (23)_(new).mp4 (Size: 1.25 MB / Downloads: 19)
.mp4   Doctormalay (24)_(new).mp4 (Size: 3.05 MB / Downloads: 27)
.mp4   Doctormalay (25)_(new).mp4 (Size: 1.81 MB / Downloads: 25)
.mp4   Doctormalay (26)_(new).mp4 (Size: 15.35 MB / Downloads: 22)
.mp4   Doctormalay (27)_(new).mp4 (Size: 1.93 MB / Downloads: 23)
.mp4   Doctormalay (28)_(new).mp4 (Size: 6.76 MB / Downloads: 33)
.mp4   Doctormalay (29)_(new).mp4 (Size: 926.69 KB / Downloads: 25)
.mp4   Doctormalay (30)_(new).mp4 (Size: 3.67 MB / Downloads: 28)
.mp4   Doctormalay (31)_(new).mp4 (Size: 2.71 MB / Downloads: 30)
.mp4   Doctormalay (32)_(new).mp4 (Size: 8.29 MB / Downloads: 32)
.mp4   Doctormalay (33)_(new).mp4 (Size: 10.38 MB / Downloads: 31)
.mp4   Doctormalay (34)_(new).mp4 (Size: 4.48 MB / Downloads: 22)
.mp4   Doctormalay (35)_(new).mp4 (Size: 10.52 MB / Downloads: 26)
.mp4   Doctormalay (36)_(new).mp4 (Size: 12.1 MB / Downloads: 23)
.mp4   Doctormalay (37)_(new).mp4 (Size: 3.72 MB / Downloads: 42)
.mp4   Doctormalay (38)_(new).mp4 (Size: 1.41 MB / Downloads: 23)
.mp4   Doctormalay (39)_(new).mp4 (Size: 14.67 MB / Downloads: 53)
.mp4   Doctormalay (40)_(new).mp4 (Size: 5.51 MB / Downloads: 31)
.mp4   Doctormalay (41)_(new).mp4 (Size: 429.98 KB / Downloads: 30)
.mp4   Doctormalay (42)_(new).mp4 (Size: 5.27 MB / Downloads: 35)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#16
Thank Admin Smile
Reply
#17
[Image: 46ed0c1084895964.jpg] [Image: 461a4f1084895984.jpg] [Image: f965411084896004.jpg] [Image: 08853e1084896034.jpg] [Image: 0d09431084896064.jpg] [Image: c5df2a1084896104.jpg] [Image: b7b8b41084896124.jpg] [Image: d711601084896174.jpg] [Image: f081951084896194.jpg] [Image: e3c0dd1084896224.jpg] [Image: 10d52d1084896244.jpg] [Image: 2c5ee41084896284.jpg] [Image: 9f9e3c1084896304.jpg] [Image: 469b991084896324.jpg] [Image: 075a361084896364.jpg] [Image: b045591084896404.jpg]
https://wesharetoyou.com/af53c9235a7bb7f...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/d3bb23855fd61c8...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/35917959b044201...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/07c6da79cda03a5...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/eb849a97f0eec9f...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/3b8c6b12832939b...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/46a71cb432537d0...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/52ef236dbe22090...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/1ef557ad92fe385...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/e26bd9947b3e9d4...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/94895c60a298e4e...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/7c4b059133c1127...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/360fd320e11c394...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/6c54676a3058537...w)_(5).mp4


Attached Files
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 7.83 MB / Downloads: 64)
.mp4   drml (1)_(new).mp4 (Size: 8.81 MB / Downloads: 62)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 6.72 MB / Downloads: 63)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 1.28 MB / Downloads: 46)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 2.35 MB / Downloads: 39)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 2.48 MB / Downloads: 52)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 2.71 MB / Downloads: 41)
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 5.58 MB / Downloads: 57)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 2.32 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 8.18 MB / Downloads: 62)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 7.53 MB / Downloads: 55)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 7.33 MB / Downloads: 39)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 7.85 MB / Downloads: 53)
.mp4   drml (14)_(new).mp4 (Size: 6.03 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (15)_(new).mp4 (Size: 5.36 MB / Downloads: 64)
.mp4   drml (16)_(new).mp4 (Size: 1.88 MB / Downloads: 64)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#18
[Image: 0e70481093311584.jpg] [Image: 923b531093311664.jpg] [Image: 6c8c231093311714.jpg] [Image: cbf2161093311764.jpg] [Image: 8820c11093311804.jpg] [Image: 96dd6f1093311864.jpg] [Image: d1b9ec1093311924.jpg] [Image: 75aad71093311954.jpg] [Image: c52a801093312024.jpg] [Image: 63ee961093312074.jpg] [Image: f306ca1093312114.jpg] [Image: 2f6f2b1093312174.jpg] [Image: c875831093312234.jpg] [Image: a3c4051093312304.jpg] [Image: 497dee1093312384.jpg] [Image: c3f4261093312434.jpg] [Image: 28af591093312484.jpg] [Image: 0ba7a51093312534.jpg] [Image: 549ed01093312614.jpg] [Image: 418bef1093312724.jpg] [Image: 2b94101093312784.jpg] [Image: 78d48f1093312894.jpg] [Image: 9a45771093312994.jpg] [Image: c5369e1093313104.jpg] [Image: cef73d1093313194.jpg] [Image: ec5e0e1093313294.jpg] [Image: c36c1a1093313384.jpg] [Image: 2f632b1093313464.jpg]
https://wesharetoyou.com/c106bf40f7cab4b...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/4fb6891d648c257...w)_(9).mp4
https://wesharetoyou.com/f539752bc601806...3)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/b2c663b81c1ea6d...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/593499926bea21a...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/55dc4bf549aa346...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/f37f18c32166f6f...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/57995aca82ead90...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/ca7b99ca3418bf9...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/b8c16319dc950b1...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/a3adfa54ec4aadf...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/04ebe23941c14e5...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/8a9dc7a746e56d8...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/ac64918dbef8b09...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/aba79d99d538a53...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/6e42c569eccb6fb...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/89f47965481552a...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/696d7b8ba69e64c...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/fea2b1489b4105d...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/136f829f3c4e3e5..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/8be653f5490de60...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/cbd5c07b8e47ddd...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/d2aa777cec2e127...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/8ccd2369f57376f...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/bcaf232ee0988e0...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/dbe432356f8bf78..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/74906bcefe65c55..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/761b09efd590e25...w)_(2).mp4


Attached Files
.mp4   DRML (1)_(new).mp4 (Size: 2.33 MB / Downloads: 23)
.mp4   DRML (2)_(new).mp4 (Size: 6.86 MB / Downloads: 35)
.mp4   DRML (3).mp4 (Size: 6.79 MB / Downloads: 37)
.mp4   DRML (4)_(new).mp4 (Size: 6.82 MB / Downloads: 24)
.mp4   DRML (5)_(new).mp4 (Size: 5.79 MB / Downloads: 26)
.mp4   DRML (6)_(new).mp4 (Size: 8.26 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (7)_(new).mp4 (Size: 5.2 MB / Downloads: 46)
.mp4   DRML (8)_(new).mp4 (Size: 21.71 MB / Downloads: 44)
.mp4   DRML (9)_(new).mp4 (Size: 3.58 MB / Downloads: 34)
.mp4   DRML (10)_(new).mp4 (Size: 5.84 MB / Downloads: 24)
.mp4   DRML (11)_(new).mp4 (Size: 3.17 MB / Downloads: 36)
.mp4   DRML (12)_(new).mp4 (Size: 6.62 MB / Downloads: 27)
.mp4   DRML (13)_(new).mp4 (Size: 5.12 MB / Downloads: 34)
.mp4   DRML (14)_(new).mp4 (Size: 2.81 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (15)_(new).mp4 (Size: 7.97 MB / Downloads: 32)
.mp4   DRML (16)_(new).mp4 (Size: 4.65 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (17)_(new).mp4 (Size: 25.33 MB / Downloads: 35)
.mp4   DRML (18)_(new).mp4 (Size: 11.69 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (19)_(new).mp4 (Size: 1.39 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (20)_(new).mp4 (Size: 10.97 MB / Downloads: 34)
.mp4   DRML (21)_(new).mp4 (Size: 2.17 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (22)_(new).mp4 (Size: 23.83 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (23)_(new).mp4 (Size: 3.68 MB / Downloads: 28)
.mp4   DRML (24)_(new).mp4 (Size: 7.91 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (25)_(new).mp4 (Size: 9.24 MB / Downloads: 30)
.mp4   DRML (26)_(new).mp4 (Size: 4.05 MB / Downloads: 22)
.mp4   DRML (27)_(new).mp4 (Size: 8.26 MB / Downloads: 23)
.mp4   DRML (28)_(new).mp4 (Size: 3.8 MB / Downloads: 25)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#19
[Image: 006bcf1095381454.jpg] [Image: 4943911095381514.jpg] [Image: 43e7221095381564.jpg] [Image: f7e3491095381604.jpg] [Image: 4f6ac91095381664.jpg] [Image: 8dbd4b1095381744.jpg] [Image: 98217b1095381794.jpg] [Image: 98e2e91095381864.jpg] [Image: fd53dd1095381914.jpg] [Image: 8f150c1095381954.jpg] [Image: e57aed1095382034.jpg] [Image: 0d72eb1095382094.jpg] [Image: 88a78d1095382144.jpg] [Image: ed49ce1095382174.jpg] [Image: 5df3041095382204.jpg] [Image: 621f7b1095382224.jpg] [Image: bbe6021095382254.jpg] [Image: efd4f01095382284.jpg] [Image: 7b43281095382304.jpg] [Image: d591a31095382334.jpg] [Image: 36c4e11095382374.jpg] [Image: bbfd101095382424.jpg] [Image: d98d391095382454.jpg] [Image: 82bb761095382484.jpg] [Image: 0c895e1095382524.jpg] [Image: 3e1a211095382544.jpg] [Image: 61dbbc1095382574.jpg] [Image: 9ea4551095382614.jpg] [Image: d98b051095382624.jpg] [Image: 81c31a1095382674.jpg] [Image: 3c8a7d1095382714.jpg] [Image: 22102f1095382754.jpg] [Image: 2ec0b81095382774.jpg]

https://wesharetoyou.com/81bf08c01795003...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/79b32230f45651c...)_(10).mp4
https://wesharetoyou.com/23c7da0ff7fb2e2...w)_(9).mp4
https://wesharetoyou.com/bc4ebfe2689b94a...w)_(9).mp4
https://wesharetoyou.com/89c9f690abc8c40...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/ac96dc5a68c1d42...w)_(8).mp4
https://wesharetoyou.com/916108ae00644b5...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/3e8ef4bff22aca2...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/52dffcbd627e3cb...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/9c7790e46b41c5e...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/6bbc3992a896e19...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/1d1dea68d96f4ca...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/0a3efac51611402...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/75bed2fd11db956...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/fbc17fe23583709...w)_(6).mp4
https://wesharetoyou.com/a5415b6e66a5a22...w)_(7).mp4
https://wesharetoyou.com/03878770fd66ceb...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/913af9d896760be...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/edffbdf21a09903...w)_(5).mp4
https://wesharetoyou.com/09a7705aad56f97...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/5258a33d35c78c3...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/aefd5a435b7bb94...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/9081d8b5bff77a1...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/d07303593aa1385...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/fcc849a807bc4c5...w)_(4).mp4
https://wesharetoyou.com/ab2f87fe0c37fd3...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/3a1c9ba3adbec70...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/9aafa01269544d5...w)_(3).mp4
https://wesharetoyou.com/8d24e77e54e008d...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/8ded77d7bf0a51f..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/542b5975b0b336b...w)_(2).mp4
https://wesharetoyou.com/f47370ccf71f117..._(new).mp4
https://wesharetoyou.com/f8ed8502e44502b..._(new).mp4


Attached Files
.mp4   DRML (1)_(new).mp4 (Size: 21.91 MB / Downloads: 43)
.mp4   DRML (2)_(new).mp4 (Size: 30.83 MB / Downloads: 44)
.mp4   DRML (3)_(new).mp4 (Size: 6.06 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (4)_(new).mp4 (Size: 4.73 MB / Downloads: 29)
.mp4   DRML (5)_(new).mp4 (Size: 7.47 MB / Downloads: 36)
.mp4   DRML (6)_(new).mp4 (Size: 11.21 MB / Downloads: 30)
.mp4   DRML (7)_(new).mp4 (Size: 27.03 MB / Downloads: 43)
.mp4   DRML (8)_(new).mp4 (Size: 4.87 MB / Downloads: 32)
.mp4   DRML (9)_(new).mp4 (Size: 6.63 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (10)_(new).mp4 (Size: 19.57 MB / Downloads: 49)
.mp4   DRML (11)_(new).mp4 (Size: 3.65 MB / Downloads: 25)
.mp4   DRML (12)_(new).mp4 (Size: 9.5 MB / Downloads: 33)
.mp4   DRML (13)_(new).mp4 (Size: 3.45 MB / Downloads: 26)
.mp4   DRML (14)_(new).mp4 (Size: 7.27 MB / Downloads: 30)
.mp4   DRML (15)_(new).mp4 (Size: 2.77 MB / Downloads: 23)
.mp4   DRML (16)_(new).mp4 (Size: 1.83 MB / Downloads: 24)
.mp4   DRML (17)_(new).mp4 (Size: 6.3 MB / Downloads: 21)
.mp4   DRML (18)_(new).mp4 (Size: 12.7 MB / Downloads: 28)
.mp4   DRML (19)_(new).mp4 (Size: 2.72 MB / Downloads: 24)
.mp4   DRML (20)_(new).mp4 (Size: 13.96 MB / Downloads: 46)
.mp4   DRML (21)_(new).mp4 (Size: 13.25 MB / Downloads: 28)
.mp4   DRML (22)_(new).mp4 (Size: 24.02 MB / Downloads: 34)
.mp4   DRML (23)_(new).mp4 (Size: 8.05 MB / Downloads: 41)
.mp4   DRML (24)_(new).mp4 (Size: 7.38 MB / Downloads: 29)
.mp4   DRML (25)_(new).mp4 (Size: 1,005.72 KB / Downloads: 20)
.mp4   DRML (26)_(new).mp4 (Size: 23.52 MB / Downloads: 27)
.mp4   DRML (27)_(new).mp4 (Size: 12.68 MB / Downloads: 34)
.mp4   DRML (28)_(new).mp4 (Size: 3.19 MB / Downloads: 31)
.mp4   DRML (29)_(new).mp4 (Size: 4.91 MB / Downloads: 39)
.mp4   DRML (30)_(new).mp4 (Size: 10.74 MB / Downloads: 25)
.mp4   DRML (31)_(new).mp4 (Size: 7.01 MB / Downloads: 27)
.mp4   DRML (32)_(new).mp4 (Size: 9.32 MB / Downloads: 30)
.mp4   DRML (33)_(new).mp4 (Size: 3.23 MB / Downloads: 41)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#20
[Image: d257271099329474.jpg] [Image: e6bf521099329614.jpg] [Image: b62df01099329714.jpg] [Image: febfea1099329824.jpg] [Image: 2728631099329904.jpg] [Image: 9d60091099329984.jpg] [Image: 7a2e6c1099330084.jpg] [Image: 6e60151099330194.jpg] [Image: bdd0c31099330254.jpg] [Image: 816d3a1099330354.jpg] [Image: d5923e1099330414.jpg] [Image: 30c65a1099330504.jpg] [Image: e9f4711099330594.jpg] [Image: 23a69c1099330704.jpg] [Image: 83699d1099330804.jpg] [Image: c020651099330934.jpg]
DRML (1).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/4Ie88M6p/file.html
DRML (2).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/TbOLt2SD/file.html
DRML (3).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/eCgoDyW5/file.html
DRML (4).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/vV0DN97G/file.html
DRML (5).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/DiSAxlBp/file.html
DRML (6).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/UkzhrWzA/file.html
DRML (7).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/dKpm3Qgr/file.html
DRML (8).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/bLWXeQgh/file.html
DRML (9).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/DWYMUy6t/file.html
DRML (10).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/QTduklDg/file.html
DRML (11).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/AzNVDrGs/file.html
DRML (12).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/XXDjOo4p/file.html
DRML (13).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/9l6MIRpo/file.html
DRML (14).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/3WajV5T1/file.html
DRML (15).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/JZNHo8ci/file.html
DRML (16).mp4
https://www69.zippyshare.com/v/sGyXlYVC/file.html


Attached Files
.mp4   DRML (1).mp4 (Size: 4.07 MB / Downloads: 54)
.mp4   DRML (2).mp4 (Size: 25.02 MB / Downloads: 57)
.mp4   DRML (3).mp4 (Size: 18.23 MB / Downloads: 47)
.mp4   DRML (4).mp4 (Size: 14.39 MB / Downloads: 76)
.mp4   DRML (5).mp4 (Size: 12.57 MB / Downloads: 60)
.mp4   DRML (6).mp4 (Size: 10.42 MB / Downloads: 43)
.mp4   DRML (7).mp4 (Size: 7.92 MB / Downloads: 52)
.mp4   DRML (8).mp4 (Size: 7.5 MB / Downloads: 43)
.mp4   DRML (9).mp4 (Size: 7.44 MB / Downloads: 56)
.mp4   DRML (10).mp4 (Size: 7.25 MB / Downloads: 37)
.mp4   DRML (11).mp4 (Size: 7.03 MB / Downloads: 59)
.mp4   DRML (12).mp4 (Size: 6.95 MB / Downloads: 51)
.mp4   DRML (13).mp4 (Size: 6.24 MB / Downloads: 41)
.mp4   DRML (14).mp4 (Size: 4.87 MB / Downloads: 44)
.mp4   DRML (15).mp4 (Size: 4.24 MB / Downloads: 55)
.mp4   DRML (16).mp4 (Size: 4.09 MB / Downloads: 51)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Possibly Related Threads...
Thread ေရးသားသူ Replies Views Last Post
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၄ administrator 16 58,301 , 06:18 AM
Last Post: administrator
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၃ administrator 10 64,804 03-29-2019, 03:31 PM
Last Post: administrator
Lightbulb ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား administrator 16 110,236 12-23-2018, 02:40 AM
Last Post: administrator

Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)